Oferta – AGIS nieruchomości

Działamy na obiektach w celu poprawy jakości funkcjonowania nieruchomości

OBSŁUGA TECHNICZNA FACILITY MANAGEMENT

Do głównych usług technicznego zarządzania nieruchomością należą:

 • zapewnienie bieżącej eksploatacji i konserwacji obiektu zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, przeciwpożarowymi, BHP oraz ochrony środowiska
 • przechowywanie oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym m. innymi książki obiektu budowlanego, książek dźwigów, książek UDT itp
 • przygotowanie eksploatacji budynku – w tym planu przeglądów okresowych, oraz bieżącej konserwacji budynku
 • kontrola prawidłowego użytkowania budynku, w tym instalacji i urządzeń w jakie jest wyposażony oraz przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich przeglądów jaki organizowanie napraw
 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii i problemów eksploatacyjnych budynku oraz kontrola nad ich usuwaniem
 • zabezpieczenie obsługi awarii w obiektach, w tym nadzór zabezpieczenia miejsc awarii, usuwania awarii,
 • usuwania skutków awarii
 • realizacja przeglądów okresowych instalacji i urządzeń.
 • przeprowadzanie inspekcji, konserwacji, usuwania usterek, nadzór nad serwisami
 • zarządzanie gwarancjami
 • przeprowadzanie audytów energetycznych
 • wykonywanie przeglądów rocznych i pięcioletnich zgodnie z prawem budowlanym
 • sporządzenie raportów miesięcznych i rocznych
 • określenie i raportowanie potrzeb remontowych i modernizacyjnych
 • wykonywanie remontów i modernizacji
 • obsługa Help Desk 24/dobę
 • dyżury pogotowia technicznego
 • usługi "złotej rączki"
 • kontrola postępu i jakości prac budowlanych i branżowych zmian projektowych oraz prowadzenie procedury nanoszenia zmian i poprawek w dokumentacji,
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej na potrzeby robót oraz usług branżowych
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

HELP DESK

Zgłoszenia obsługiwane są w systemie HELP DESK dostępnym z poziomu przeglądarki. W każdej chwili można zobaczyć ilość zgłoszeń, jak i progres ich usuwania. HELP DESK może być również obsługiwany z telefonów smartfon jako wersja mobilna. Serwis mobilny ma bezpośredni dostęp do systemu, gdzie w każdej chwili jest gotowy do działania.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Do czego służy ?

 • obsługa platformy zgłoszeń – edeskfm,
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym  nadsyłaniem raportów od Project Managerów

Jakie udogodnienia dla Klienta ?

 • dostęp do konta 24h/7,
 • wgląd w nadsyłane w raporty z wykonania usług (eksport plików, drukowanie),
 • możliwość zapisywania nowych uwag, sugestii na temat wykonywanych usług,
 • możliwość zapisywania nowych zleceń,
 • informowanie o zmianach terminów.

USŁUGI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Realizujemy kompleksowy nadzór ppoż w obiekcie przez inspektora ochrony przeciwpożarowej. W momencie podpisania umowy przejmujemy prowadzenie prac w zakresie jak niżej.:

 • nadzór nad stanem bezpieczeństwa ppoż w budynku/ach,
 • sporządzanie protokołów ze stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony ppoż,
 • oznakowanie obiektów znakami ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacyjnymi,
 • doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wymagań przeciwpożarowych,
 • korespondencja z Państwową Strażą Pożarną,
 • pomoc w usunięciu nakazów pokontrolnych,
 • wykonywanie planów ewakuacji, procedur ewakuacji ludzi i mienia,
 • pilnowanie wymaganych terminów przeglądów i konserwacji budynku, sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych,
 • prowadzenie dokumentacji prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • organizowanie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji,
 • opracowanie i/lub aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych dla pracowników,
 • przeglądy gaśnic i hydrantów poprzez firmy zewnętrzne
 • zakup gaśnic oraz znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej.
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

SERWISY WŁASNE I PODWYKONAWCÓW

przykładowa mapa wybranej struktury

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
systemy powiadamiania Agis
serwisy techniczno operacyjne Agis
systemy sanitarne Agis
hvac systems Agis
BMS Agis
systemy elektryczne Agis, Elipidi
systemy bezpieczeństwa Agis
drzwi, bramy Agis, Dorma, Geze
windy Schindler, Otis, Pilawa

SERWIS MOBILNY DEDYKOWANY DO POTRZEB KLIENTA

 • pogotowie techniczne
 • usługi interwencyjne help desk 7/24
 • korzystamy z aplikacji IT IS EASY
 • pełen zakres usług serwisowych m.in:
  • wentylacji mechanicznej
  • klimatyzacji (w tym precyzyjnej)
  • instalacji chłodniczych dla klimatyzacji
  • instalacji grzewczych
  • instalacji nawilżania
  • instalacji ppoż.
  • automatyki i systemu nadzoru BMS
  • zabezpieczeń, kontroli dostępu i dozoru
  • instalacji elektrycznych
  • kontrolowanie efektywności energetycznej nieruchomości
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

AGIS Management Group Sp. z o.o.

Kontakt

Tel: +48 58 661 41 02
Tel/fax: +48 58 671 00 00

ZAPYTAJ O INDYWIDUALNĄ OFERTĘ!

Odpowiemy w ciągu 24 godzin.

Lubię to!