Oferta – AGIS nieruchomości

Działamy na obiektach w celu poprawy jakości funkcjonowania nieruchomości

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI
PROPERTY MANAGEMENT

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Obsługa najemców:

 • prowadzenie wykazu najemców i ewidencji wynajmowanych powierzchni
 • obsługa przekazania powierzchni najemcom
 • prowadzenie rozliczeń najemców w zakresie czynszu oraz kosztów eksploatacyjnych przedmiotu najmu
 • prowadzenie w imieniu właściciela korespondencji z najemcami
 • utrzymywanie dobrych relacji z najemcami
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Komercjalizacja nieruchomości:

Opracowanie strategii komercjalizacji nieruchomości

 • przeprowadzenie lokalnych badań marketingowych z zakresu podaży i popytu lokali użytkowych
 • analiza konkurencji
 • przygotowanie strategii i budżetu marketingowego
 • wykonanie wstępnego planu rozmieszczenia najemców w obiekcie
 • oszacowanie wysokości kosztów wspólnych, kosztów eksploatacji
 • reprezentowanie właścicieli nieruchomości w środowisku lokalnym
 • doradztwo w zakresie optymalizacji przychodów z nieruchomości
 • poszukiwanie dodatkowych dochodów z nieruchomości
 • zarządzanie powierzchniami wolnymi
 • okolicznościowe wykorzystanie ciągów komunikacyjnych i wizerunku nieruchomości
 • opracowywanie sezonowych akcji promocyjnych
 • zarządzanie ruchem Klientów
 • rewitalizacja nieruchomości:

Usługa dla:

 • obiekty handlowe
 • biurowce
 • obiekty przemysłowe
 • magazyny
 • obiekty wielofunkcyjne
 • budynki użyteczności publicznej
 • obiekty wystawiennicze i muzealne
 • centra handlowe
 • aparthotele

Zakres usług:

 • przejmowanie nieruchomości w zarządzanie
 • organizacja zarządzania dla nowo wybudowanych obiektów
 • przygotowanie budżetów operacyjnych i inwestycyjnych
 • kompleksowa obsługa administracyjna budynku
 • zarządzanie finansowe i obsługa księgowa nieruchomości
 • obsługa prawna i windykacja należności
 • analiza i optymalizacja ponoszonych kosztów
 • reprezentacja właściciela przed władzami i instytucjami
 • egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi
 • komercjalizacja powierzchni i administrowanie lokalami najmowanymi
 • weryfikacja jakości świadczonych usług przez podwykonawców
 • zarządzanie eksploatacją i nadzór nad technicznym utrzymaniem
 • marketing i relacje z najemcami
 • wymiany, remonty i modernizacja
 • sprzątanie bieżące i specjalistyczne, utrzymanie zieleni i odśnieżanie
 • przygotowanie długoterminowych planów dotyczących codziennego funkcjonowania obiektu oraz jego przyszłych modernizacji
 • przygotowanie planów mających na celu zwiększenie przychodu oraz redukcję kosztów operacyjnych nieruchomości
 • przygotowanie planów remontów wraz z budżetem oraz wyborem wykonawcy
 • nadzór nad projektami w imieniu właściciela
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Komercjalizacja nieruchomości w zakresie wynajmu wolnych powierzchni:

 • poszukiwanie najemców i prowadzenie rozmów handlowych
 • przygotowywanie umów najmu
 • negocjowanie warunków najmu
 • monitoring możliwości finansowych i wiarygodności potencjalnych najemców
 • zawieranie umów najmu
 • przekazanie lokali najemcom
PROPERTY MANAGEMENT
PROPERTY MANAGEMENT
PROPERTY MANAGEMENT
PROPERTY MANAGEMENT

OBSŁUGA TECHNICZNA FACILITY MANAGEMENT

Do głównych usług technicznego zarządzania nieruchomością należą:

 • zapewnienie bieżącej eksploatacji i konserwacji obiektu zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, przeciwpożarowymi, BHP oraz ochrony środowiska
 • przechowywanie oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym m. innymi książki obiektu budowlanego, książek dźwigów, książek UDT itp
 • przygotowanie eksploatacji budynku – w tym planu przeglądów okresowych, oraz bieżącej konserwacji budynku
 • kontrola prawidłowego użytkowania budynku, w tym instalacji i urządzeń w jakie jest wyposażony oraz przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich przeglądów jaki organizowanie napraw
 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii i problemów eksploatacyjnych budynku oraz kontrola nad ich usuwaniem
 • zabezpieczenie obsługi awarii w obiektach, w tym nadzór zabezpieczenia miejsc awarii, usuwania awarii,
 • usuwania skutków awarii
 • realizacja przeglądów okresowych instalacji i urządzeń.
 • przeprowadzanie inspekcji, konserwacji, usuwania usterek, nadzór nad serwisami
 • zarządzanie gwarancjami
 • przeprowadzanie audytów energetycznych
 • wykonywanie przeglądów rocznych i pięcioletnich zgodnie z prawem budowlanym
 • sporządzenie raportów miesięcznych i rocznych
 • określenie i raportowanie potrzeb remontowych i modernizacyjnych
 • wykonywanie remontów i modernizacji
 • obsługa Help Desk 24/dobę
 • dyżury pogotowia technicznego
 • usługi "złotej rączki"
 • kontrola postępu i jakości prac budowlanych i branżowych zmian projektowych oraz prowadzenie procedury nanoszenia zmian i poprawek w dokumentacji,
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej na potrzeby robót oraz usług branżowych
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

HELP DESK

Zgłoszenia obsługiwane są w systemie HELP DESK dostępnym z poziomu przeglądarki. W każdej chwili można zobaczyć ilość zgłoszeń, jak i progres ich usuwania. HELP DESK może być również obsługiwany z telefonów smartfon jako wersja mobilna. Serwis mobilny ma bezpośredni dostęp do systemu, gdzie w każdej chwili jest gotowy do działania.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Do czego służy ?

 • obsługa platformy zgłoszeń – edeskfm,
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym  nadsyłaniem raportów od Project Managerów

Jakie udogodnienia dla Klienta ?

 • dostęp do konta 24h/7,
 • wgląd w nadsyłane w raporty z wykonania usług (eksport plików, drukowanie),
 • możliwość zapisywania nowych uwag, sugestii na temat wykonywanych usług,
 • możliwość zapisywania nowych zleceń,
 • informowanie o zmianach terminów.

USŁUGI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Realizujemy kompleksowy nadzór ppoż w obiekcie przez inspektora ochrony przeciwpożarowej. W momencie podpisania umowy przejmujemy prowadzenie prac w zakresie jak niżej.:

 • nadzór nad stanem bezpieczeństwa ppoż w budynku/ach,
 • sporządzanie protokołów ze stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony ppoż,
 • oznakowanie obiektów znakami ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacyjnymi,
 • doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wymagań przeciwpożarowych,
 • korespondencja z Państwową Strażą Pożarną,
 • pomoc w usunięciu nakazów pokontrolnych,
 • wykonywanie planów ewakuacji, procedur ewakuacji ludzi i mienia,
 • pilnowanie wymaganych terminów przeglądów i konserwacji budynku, sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych,
 • prowadzenie dokumentacji prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • organizowanie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji,
 • opracowanie i/lub aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych dla pracowników,
 • przeglądy gaśnic i hydrantów poprzez firmy zewnętrzne
 • zakup gaśnic oraz znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej.
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

SERWISY WŁASNE I PODWYKONAWCÓW

przykładowa mapa wybranej struktury

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
systemy powiadamianiaAgis
serwisy techniczno operacyjneAgis
systemy sanitarneAgis
hvac systemsAgis
BMSAgis
systemy elektryczneAgis, Elipidi
systemy bezpieczeństwaAgis
drzwi, bramyAgis, Dorma, Geze
windySchindler, Otis, Pilawa

SERWIS MOBILNY DEDYKOWANY DO POTRZEB KLIENTA

 • pogotowie techniczne
 • usługi interwencyjne help desk 7/24
 • korzystamy z aplikacji IT IS EASY
 • pełen zakres usług serwisowych m.in:
  • wentylacji mechanicznej
  • klimatyzacji (w tym precyzyjnej)
  • instalacji chłodniczych dla klimatyzacji
  • instalacji grzewczych
  • instalacji nawilżania
  • instalacji ppoż.
  • automatyki i systemu nadzoru BMS
  • zabezpieczeń, kontroli dostępu i dozoru
  • instalacji elektrycznych
  • kontrolowanie efektywności energetycznej nieruchomości
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI

Gwarantujemy ścisłą współpracę z właścicielami lokali
wyspecjalizowaną kadrę licencjonowanych zarządców

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Czynności prawne, prowadzenie dokumentacji i księgowości

 • reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty przed sądami, urzędami i innymi instytucjami publicznymi na podstawie stosownych pełnomocnictw
 • prowadzenie dla Wspólnoty ewidencji kosztów i sprawozdawczości finansowej (obsługa finansowo - księgowa nieruchomości).
 • prowadzenie i rozliczanie konta bankowego Wspólnoty
 • lokowanie wolnych środków Wspólnoty na najkorzystniejszych lokatach bankowych
 • prowadzenie i przechowywanie właściwej dokumentacji księgowej związanej z zarządzaną nieruchomością
 • ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz Wspólnoty od odpowiedzialności cywilnej – wybór najlepszej oferty
 • regulowanie podatków i innych opłat publiczno-prawnych
 • prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali
 • przygotowywanie opłat dla właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych
 • wystosowywanie wezwań do zapłaty dla właścicieli i najemców lokali z tytułu zaległości czynszowych
 • przygotowywanie procedur prawnych lub innych procedur koniecznych dla windykacji zaległych opłat oraz innych należności związanych z nieruchomością
 • aktualizacja stawek za czynsz, gaz, energię elektryczną i cieplną oraz regulacja opłat i rozliczeń z tym związanych
 • bieżąca kontrola funkcjonowania nieruchomości zgodnie z przepisami prawa
 • wykonywanie zarządzeń porządkowych organów samorządowych

Media i obsługa techniczna

 • zapewnienie dostawy mediów: energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz odprowadzania ścieków i wywozu śmieci
 • negocjowanie w imieniu Wspólnoty optymalnych warunków dostawy mediów
 • nadzór nad wykonaniem umów o dostarczanie mediów (woda, gaz, prąd)
 • opracowanie sposobu rozliczania dostawy mediów dla budynku
 • rozliczanie z liczników indywidualnych dostawy wody, CO, i innych oraz naliczanie zaliczek na kolejne okresy dla poszczególnych użytkowników lokali
 • prowadzenie indywidualnego rozliczenia współwłaścicieli, w tym naliczanie kosztów eksploatacyjnych i funduszu remontowego
 • zapewnienie obowiązkowych kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji nieruchomości przewidzianej ustawą prawa budowlanego
 • bieżąca konserwacja nieruchomości oraz dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych, które umożliwiają właścicielom lokali właściwe korzystanie z nieruchomości wspólnej
 • usuwanie awarii i skutków awarii w nieruchomości wspólnej.
 • zapewnienie usług i serwisów związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (węzeł cieplny, domofon, hydrofor, przyłącze elektryczne itp.)
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

WSPÓŁPRACA Z DEWELOPERAMI

PROCES INWESTYCYJNY - na tym etapie służymy deweloperom naszą wiedzą w zakresie:

 • analizy projektu i wskazanie rozwiązań optymalizacyjnych
 • szacowanie kosztów utrzymania budynku w przyszłości
 • negocjowanie umów z potencjalnymi dostawcami usług i mediów
 • ustalenie procedury obsługi usterek budowlanych
 • analiza rozwiązań prawnych dla powierzchni wspólnych
 • organizacja obiegu dokumentacji i płatności
 • przygotowanie do odbioru inwestycji

PRZEJĘCIE BUDYNKU - przejęcie nieruchomości od generalnego wykonawcy, a w tym:

 • aktywny udział w odbiorach oraz przeglądach
 • przejmowanie dokumentacji
 • asystowanie w kontaktach pomiędzy deweloperem, usługodawcami i użytkownikami nieruchomości
 • przygotowanie rejestrów właścicieli i lokali
 • zapewnienie bezpośredniego kontaktu telefonicznego z administratorem
 • przygotowanie koncepcji obsługi nieruchomości i negocjacja umów
 • nadzór nad prawidłowym usuwaniem usterek i awarii
 • asystowanie w bezpiecznym i sprawnym zasiedlaniu budynku
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Obsługujemy:

 • inwestycje deweloperskie
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • mieszkania prywatne
 • nieruchomości Skarbu Państwa

Naszym zadaniem jest:

 • sporządzenie rocznego planu gospodarczego dla nieruchomości
 • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym
 • bieżąca konserwacja budynku
 • prowadzenie Książki Obiektu
 • uzasadnione inwestowanie w nieruchomość
 • profesjonalna księgowość (naliczanie czynszów, rozliczanie mediów)
 • ochrona obiektu
 • utrzymanie zieleni i obszarów wokół obiektu
 • bieżące i specjalistyczne sprzątanie, odśnieżanie
 • obsługa parkingów
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Remonty i modernizacje

 • przygotowanie i aktualizacja planów remontów i modernizacji nieruchomości w oparciu o przewidywane środki finansowe Wspólnoty oraz na podstawie przeprowadzonych kontroli technicznych
 • nadzorowanie przebiegu remontów i zlecanych prac zgodnie z zatwierdzonymi planami remontowymi na dany rok
 • podejmowanie działań remontowych uwzględniających w pierwszej kolejności bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości i osób trzecich
 • dokonywanie napraw i prowadzenie remontów długoterminowych na terenie nieruchomości w sposób uzgodniony ze Wspólnotą
 • wyłanianie wykonawców robót remontowych w oparciu o procedury uprzednio przyjęte przez Wspólnotę i Zarządcę
 • odbiór wykonywanych remontów, egzekwowanie praw gwarancyjnych

Zasady współpracy ze wspólnotą i obowiązki zarządcy

 • stały kontakt z właścicielami lokali oraz użytkownikami budynku.
 • dyspozycyjność zarządcy/administratora.
 • stały kontakt i wymiana informacji pomiędzy członkami Wspólnoty i zarządcą przez e-mail, strony www firmy, telefon, e-kartotekę ON-LINE
 • przygotowanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej w celu przedstawienia:
  • wyników finansowych za rok ubiegły
  • projektu rocznego planu gospodarczego i remontowego wspólnoty
  • sprawozdania o stanie finansów w zakresie wpływów z pożytków otrzymywanych z nieruchomości wspólnej (reklamy, najem, parking itp.)
  • projektu planów inwestycyjnych dla Wspólnoty na rok bieżący
 • monitorowanie wydatków Wspólnoty za pomocą oddzielnego rachunku bankowego z wydzielonym subkontem dla funduszu remontowego
 • składanie Zarządowi Wspólnoty w określonych terminach sprawozdań z wykonywanych czynności
 • przygotowywanie raportów dla Zarządu Wspólnoty oraz okresowe spotkania z Zarządem dotyczące spraw bieżących.
 • działanie w celu powiększenia dochodów Wspólnoty, szczególnie z tytułu wynajmowania części nieruchomości wspólnej i reklam
 • zastępstwo inwestycyjne w zakresie inwestycji remontowych Wspólnoty Mieszkaniowej na określonych indywidualnie warunkach
 • wykonywanie czynności i obowiązków przekraczających zwykły zarząd nieruchomością i innych usług, które będą konieczne do wykonania zlecenia Zarządu i wykonania planów Wspólnoty w oparciu o pisemne uzgodnienia i pełnomocnictwa Zarządu Wspólnoty
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

POWSTANIE WSPÓLNOTY - gdy pierwszy lokal został sprzedany przystępujemy do aktywnego zarządzania wspólnotą, a w tym:

 • rejestracji Wspólnoty i wystąpienie o NIP oraz REGON
 • założenie konta bankowego
 • przygotowanie uchwał i regulaminów
 • organizacji komunikacji pomiędzy administratorem i mieszkańcami
 • przygotowania pakietu startowego z informacjami dla nowych mieszkańców

ADMINISTROWANIE - w zakres oferty wchodzi także prowadzenie zarządu częścią wspólną nieruchomości:

 • założenie książki obiektu budowlanego
 • nadzór nad terminową realizacją przeglądów obowiązkowych
 • kontrola nad utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa
 • koordynacja prac firm obsługi technicznej nieruchomości
 • bieżące reagowanie i podejmowanie działań w celu usunięcia awarii i ich skutków
 • wizytacje nieruchomości
 • nadzór nad procesem zgłaszania usterek i monitorowanie wykonawców w zakresie ich terminowego usuwania
 • prowadzenie obsługi księgowej

W CENIE ZA ADMINISTROWANIE ZAPEWNIAMY

 • darmowy dostęp ON-LINE do e-kartoteki nieruchomości (dostęp przez Internet do rachunków, wpłat, zaległości, stanów liczników, rozliczeń, sprawozdań finansowych itd.)
 • darmowe opinie prawne dotyczące bieżącego funkcjonowania nieruchomości oraz upusty przy windykacji i reprezentowaniu Właścicieli przed Instytucjami
 • upusty na przeglądy ogólnobudowlane wykonywane przez uprawnionego Inspektora Nadzoru
 • tabliczka elewacyjna z numerem nieruchomości
 • prowadzenie odczytów indywidualnych liczników mediów

AGIS Management Group Sp. z o.o.

Kontakt

Tel: +48 58 661 41 02
Tel/fax: +48 58 671 00 00

ZAPYTAJ O INDYWIDUALNĄ OFERTĘ!

Odpowiemy w ciągu 24 godzin.

Lubię to!