Oferta – AGIS nieruchomości

Działamy na obiektach w celu poprawy jakości funkcjonowania nieruchomości

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI

Gwarantujemy ścisłą współpracę z właścicielami lokali
wyspecjalizowaną kadrę licencjonowanych zarządców

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Czynności prawne, prowadzenie dokumentacji i księgowości

 • reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty przed sądami, urzędami i innymi instytucjami publicznymi na podstawie stosownych pełnomocnictw
 • prowadzenie dla Wspólnoty ewidencji kosztów i sprawozdawczości finansowej (obsługa finansowo - księgowa nieruchomości).
 • prowadzenie i rozliczanie konta bankowego Wspólnoty
 • lokowanie wolnych środków Wspólnoty na najkorzystniejszych lokatach bankowych
 • prowadzenie i przechowywanie właściwej dokumentacji księgowej związanej z zarządzaną nieruchomością
 • ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz Wspólnoty od odpowiedzialności cywilnej – wybór najlepszej oferty
 • regulowanie podatków i innych opłat publiczno-prawnych
 • prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali
 • przygotowywanie opłat dla właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych
 • wystosowywanie wezwań do zapłaty dla właścicieli i najemców lokali z tytułu zaległości czynszowych
 • przygotowywanie procedur prawnych lub innych procedur koniecznych dla windykacji zaległych opłat oraz innych należności związanych z nieruchomością
 • aktualizacja stawek za czynsz, gaz, energię elektryczną i cieplną oraz regulacja opłat i rozliczeń z tym związanych
 • bieżąca kontrola funkcjonowania nieruchomości zgodnie z przepisami prawa
 • wykonywanie zarządzeń porządkowych organów samorządowych

Media i obsługa techniczna

 • zapewnienie dostawy mediów: energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz odprowadzania ścieków i wywozu śmieci
 • negocjowanie w imieniu Wspólnoty optymalnych warunków dostawy mediów
 • nadzór nad wykonaniem umów o dostarczanie mediów (woda, gaz, prąd)
 • opracowanie sposobu rozliczania dostawy mediów dla budynku
 • rozliczanie z liczników indywidualnych dostawy wody, CO, i innych oraz naliczanie zaliczek na kolejne okresy dla poszczególnych użytkowników lokali
 • prowadzenie indywidualnego rozliczenia współwłaścicieli, w tym naliczanie kosztów eksploatacyjnych i funduszu remontowego
 • zapewnienie obowiązkowych kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji nieruchomości przewidzianej ustawą prawa budowlanego
 • bieżąca konserwacja nieruchomości oraz dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych, które umożliwiają właścicielom lokali właściwe korzystanie z nieruchomości wspólnej
 • usuwanie awarii i skutków awarii w nieruchomości wspólnej.
 • zapewnienie usług i serwisów związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (węzeł cieplny, domofon, hydrofor, przyłącze elektryczne itp.)
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

WSPÓŁPRACA Z DEWELOPERAMI

PROCES INWESTYCYJNY - na tym etapie służymy deweloperom naszą wiedzą w zakresie:

 • analizy projektu i wskazanie rozwiązań optymalizacyjnych
 • szacowanie kosztów utrzymania budynku w przyszłości
 • negocjowanie umów z potencjalnymi dostawcami usług i mediów
 • ustalenie procedury obsługi usterek budowlanych
 • analiza rozwiązań prawnych dla powierzchni wspólnych
 • organizacja obiegu dokumentacji i płatności
 • przygotowanie do odbioru inwestycji

PRZEJĘCIE BUDYNKU - przejęcie nieruchomości od generalnego wykonawcy, a w tym:

 • aktywny udział w odbiorach oraz przeglądach
 • przejmowanie dokumentacji
 • asystowanie w kontaktach pomiędzy deweloperem, usługodawcami i użytkownikami nieruchomości
 • przygotowanie rejestrów właścicieli i lokali
 • zapewnienie bezpośredniego kontaktu telefonicznego z administratorem
 • przygotowanie koncepcji obsługi nieruchomości i negocjacja umów
 • nadzór nad prawidłowym usuwaniem usterek i awarii
 • asystowanie w bezpiecznym i sprawnym zasiedlaniu budynku
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Obsługujemy:

 • inwestycje deweloperskie
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • mieszkania prywatne
 • nieruchomości Skarbu Państwa

Naszym zadaniem jest:

 • sporządzenie rocznego planu gospodarczego dla nieruchomości
 • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym
 • bieżąca konserwacja budynku
 • prowadzenie Książki Obiektu
 • uzasadnione inwestowanie w nieruchomość
 • profesjonalna księgowość (naliczanie czynszów, rozliczanie mediów)
 • ochrona obiektu
 • utrzymanie zieleni i obszarów wokół obiektu
 • bieżące i specjalistyczne sprzątanie, odśnieżanie
 • obsługa parkingów
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Remonty i modernizacje

 • przygotowanie i aktualizacja planów remontów i modernizacji nieruchomości w oparciu o przewidywane środki finansowe Wspólnoty oraz na podstawie przeprowadzonych kontroli technicznych
 • nadzorowanie przebiegu remontów i zlecanych prac zgodnie z zatwierdzonymi planami remontowymi na dany rok
 • podejmowanie działań remontowych uwzględniających w pierwszej kolejności bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości i osób trzecich
 • dokonywanie napraw i prowadzenie remontów długoterminowych na terenie nieruchomości w sposób uzgodniony ze Wspólnotą
 • wyłanianie wykonawców robót remontowych w oparciu o procedury uprzednio przyjęte przez Wspólnotę i Zarządcę
 • odbiór wykonywanych remontów, egzekwowanie praw gwarancyjnych

Zasady współpracy ze wspólnotą i obowiązki zarządcy

 • stały kontakt z właścicielami lokali oraz użytkownikami budynku.
 • dyspozycyjność zarządcy/administratora.
 • stały kontakt i wymiana informacji pomiędzy członkami Wspólnoty i zarządcą przez e-mail, strony www firmy, telefon, e-kartotekę ON-LINE
 • przygotowanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej w celu przedstawienia:
  • wyników finansowych za rok ubiegły
  • projektu rocznego planu gospodarczego i remontowego wspólnoty
  • sprawozdania o stanie finansów w zakresie wpływów z pożytków otrzymywanych z nieruchomości wspólnej (reklamy, najem, parking itp.)
  • projektu planów inwestycyjnych dla Wspólnoty na rok bieżący
 • monitorowanie wydatków Wspólnoty za pomocą oddzielnego rachunku bankowego z wydzielonym subkontem dla funduszu remontowego
 • składanie Zarządowi Wspólnoty w określonych terminach sprawozdań z wykonywanych czynności
 • przygotowywanie raportów dla Zarządu Wspólnoty oraz okresowe spotkania z Zarządem dotyczące spraw bieżących.
 • działanie w celu powiększenia dochodów Wspólnoty, szczególnie z tytułu wynajmowania części nieruchomości wspólnej i reklam
 • zastępstwo inwestycyjne w zakresie inwestycji remontowych Wspólnoty Mieszkaniowej na określonych indywidualnie warunkach
 • wykonywanie czynności i obowiązków przekraczających zwykły zarząd nieruchomością i innych usług, które będą konieczne do wykonania zlecenia Zarządu i wykonania planów Wspólnoty w oparciu o pisemne uzgodnienia i pełnomocnictwa Zarządu Wspólnoty
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

POWSTANIE WSPÓLNOTY - gdy pierwszy lokal został sprzedany przystępujemy do aktywnego zarządzania wspólnotą, a w tym:

 • rejestracji Wspólnoty i wystąpienie o NIP oraz REGON
 • założenie konta bankowego
 • przygotowanie uchwał i regulaminów
 • organizacji komunikacji pomiędzy administratorem i mieszkańcami
 • przygotowania pakietu startowego z informacjami dla nowych mieszkańców

ADMINISTROWANIE - w zakres oferty wchodzi także prowadzenie zarządu częścią wspólną nieruchomości:

 • założenie książki obiektu budowlanego
 • nadzór nad terminową realizacją przeglądów obowiązkowych
 • kontrola nad utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa
 • koordynacja prac firm obsługi technicznej nieruchomości
 • bieżące reagowanie i podejmowanie działań w celu usunięcia awarii i ich skutków
 • wizytacje nieruchomości
 • nadzór nad procesem zgłaszania usterek i monitorowanie wykonawców w zakresie ich terminowego usuwania
 • prowadzenie obsługi księgowej

W CENIE ZA ADMINISTROWANIE ZAPEWNIAMY

 • darmowy dostęp ON-LINE do e-kartoteki nieruchomości (dostęp przez Internet do rachunków, wpłat, zaległości, stanów liczników, rozliczeń, sprawozdań finansowych itd.)
 • darmowe opinie prawne dotyczące bieżącego funkcjonowania nieruchomości oraz upusty przy windykacji i reprezentowaniu Właścicieli przed Instytucjami
 • upusty na przeglądy ogólnobudowlane wykonywane przez uprawnionego Inspektora Nadzoru
 • tabliczka elewacyjna z numerem nieruchomości
 • prowadzenie odczytów indywidualnych liczników mediów

AGIS Management Group Sp. z o.o.

Kontakt

Tel: +48 58 661 41 02
Tel/fax: +48 58 671 00 00

ZAPYTAJ O INDYWIDUALNĄ OFERTĘ!

Odpowiemy w ciągu 24 godzin.

Lubię to!